Phê duyệt bào cáo đánh giá tác động môi trường của FLC Hạ Long

Phê duyệt bào cáo đánh giá tác động môi trường của FLC Hạ Long

Phê duyệt bào cáo đánh giá tác động môi trường của FLC Hạ Long